RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
FUNDACJI POMOCY DZIECIOM PRZEWLEKLE CHORYM "jerzyk"

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, Fundacja informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

1) Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA POMOCY DZIECIOM PRZEWLEKLE CHORYM "jerzyk" siedziba - 37-700 Przemyśl, ul. Żwirki i Wigury 14;

2) Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD: iod.jerzyk@itbezpieczenstwo.pl lub pisemnie (na adres siedziby fundacji). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.;

3) Kategorie danych osobowych

  • dane identyfikacyjne (np. nazwisko, imiona, PESEL, NIP, data i miejsce urodzenia, płeć, narodowość),
  • dane adresowe,
  • dane kontaktowe (e-mail, telefon),
  • dane dotyczące sytuacji zawodowej i zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej, dane dotyczące stanu zdrowia, dane dotyczące dzieci, dane dotyczące dochodów, zobowiązania oraz wydatki, dane dotyczące edukacji i szkolenia,
  • inne niezidentyfikowane podawane dobrowolnie przez osoby składające wnioski;

4) Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych fundacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz b RODO oraz w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

Pani/Pana dane osobowe oraz wizerunek mogą być również przetwarzane w celu informowania w mediach i publikacjach o działalności Administratora (promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody;

W przypadku ewentualnych sporów Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora;

5) Informacja o odbiorcach danych osobowych

Dane są przeznaczone dla Fundacji oraz mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

  1. podmiotom i organom, którym Fundacja jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od Fundacji danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Fundacji na podstawie zawartej z Fundacją umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi doradcze, prawne, księgowo–podatkowe, audytorskie, konsultingowe, windykacji należności, podmiotom współpracującym z Fundacją, w związku z usługami i produktami oferowanymi przez te podmioty (dostawcy usług technicznych i organizacyjnych).
  3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

6) Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;

7) Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od rozwiązania/wygaśnięcia Umowy/Porozumienia/Dofinasowania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody - do momentu jej odwołania; dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa; dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego;

8) Prawa osoby, której dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową świadczenia celów statutowych fundacji;

10) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.