Statut fundacji
STATUT
FUNDACJI POMOCY DZIECIOM PRZEWLEKLE CHORYM
„jerzyk”


Postanowienia ogólne

§ 1


1. Fundacja pod nazwą Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „jerzyk”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Artura Cielińskiego - zwanego dalej fundatorem,
aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Bogumiła Gazdę w kancelarii notarialnej w Przemyślu ul. Dworskiego 20, w dniu 2 listopada 2010 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2


Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3


Siedzibą fundacji jest miasto Przemyśl

§ 4


Właściwym ministrem jest minister właściwy do spraw zdrowia i opieki społecznej.

§ 5


1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 6


Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.


Cele i zasady działania Fundacji

§ 7


Celami Fundacji są:
1. pomoc dzieciom i młodzieży przewlekle chorym w tym szczególnie na choroby nowotworowe;
2. ochrona zdrowia oraz i promocja ratowania życia dzieci i młodzieży;
3. prowadzenie różnorodnych działań mających za zadanie łagodzenie psychicznych i psychologicznych skutków leczenia u dzieci i ich rodzin,
4. wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym,
5. promocja i zachęcanie do profilaktyki zdrowotnej;

§ 8


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. pomoc finansową i rzeczową dla dzieci cierpiących na choroby przewlekłe w tym w szczególności na choroby nowotworowe;
2. organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów;
3. organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia dzieci,
4. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub życia dzieci, w szczególności w odniesieniu do sprzętu medycznego i lekarstw, o których mowa w pkt. 3,
5. działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
6. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§ 9


Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.


Majątek i dochody Fundacji

§ 10


Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.500 (jeden tysiąc pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11


Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. odsetek bankowych.

§ 12


1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
1.a. Cały dochód Fundacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego

§ 13


1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji, pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie.


Władze Fundacji


§ 14


1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.


Rada Fundacji

§ 15


1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do dziewięciu członków przy czym ilość członków Rady może ulec zmianie na pisemny wniosek Fundatora lub w wyniku uchwały podjętej przez Radę Fundacji o swoim powiększeniu się.
3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.
4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
8.a.Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
8.b.Członkowie Rady Fundacji nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, Vice-Przewodniczącego Rady i Sekretarza Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
10. Rada Fundacji może powołać też Członków Honorowych Rady, którymi zostają osoby czynnie i efektywnie zaangażowane i wspomagające działalność Fundacji a bezpośrednio nie związane z Fundacją. Członka Honorowego Rady Fundacji powołuje Rada Fundacji na pisemny wniosek Prezesa Zarządu w wyniku uchwały.

§ 16


1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów (za wyjątkiem przypadków: odwołania członka Rady § 15 pkt 5 i odwołania członka Zarządu – gdzie wymagana jest jednomyślność Rady § 19 pkt 5), w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Pod dłuższą nieobecność czy chorobę Przewodniczącego Rady jego obowiązki, na czas tej nieobecności, przejmuje Vice-Przewodniczący Rady.
5. Przez dłuższą nieobecność lub chorobę rozumie się okres co najmniej jednego miesiąca, kiedy to Przewodniczący Rady nie może pełnić swojej funkcji.

§ 17


Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie Zarządowi Fundacji lub poszczególnym jego członkom absolutorium. Nie udzielenie absolutorium Zarządowi lub któremuś z jego członków skutkuje wnioskiem o jego odwołanie.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Powoływanie Członków Honorowych Rady Fundacji.
8. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 18

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.


Zarząd Fundacji

§ 19


1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż czterech osób powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
2. Członków pierwszego składu Zarządu Fundacji powołuje Fundator.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu a Zarząd ze swojego grona wybiera Vice-Prezesa.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
6. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 20


1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
6. W stosunku do dłuższej nieobecności lub choroby Prezesa Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy § 16 pkt 4 i 5.
7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
8. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.


Sposób Reprezentacji

§ 21


1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.


Zmiana Statutu

§ 22


Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.


Połączenie z inną fundacją

§ 23


1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 24


W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.


Likwidacja Fundacji

§ 25


1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 26


Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 27


Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Przemyśl, dn. 04.11.2010 r.

Pobierz treść statutu na komputer lub wydrukuj: